• -
 • Provozní řád

Provozní řád školní družiny

O přijímání a případném vyloučení žáků ze ŠD rozhoduje ředitel školy. Dle volné kapacity ŠD jsou přednostně přijímáni žáci 1. a 2. tříd. Žáci 3. a 4. tříd jsou přijímáni dle kritérií, která jsou zveřejněna na webových stránkách školy. Žák je přijat na základě písemné přihlášky (Zápisový lístek).

 • Pravidelný provoz ŠD je závislý na délce školního roku / září- červen/.
 • Provoz školní družiny je od 6,00 h do 7,40 h (příchod do ranní družiny nejpozději do 7,30 h) a po skončení vyučování do 16,45 hod.
 • V ranní družině přebírá vychovatelka zodpovědnost za žáka v momentě zapsání žáka do docházkové knihy.
 • Žáky předává učitelka po skončení vyučování a je povinna informovat vychovatelku o jakékoliv změně v rozvrhu.
 • Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci žáka osobně (mohou uvést do zápisového lístku i další osoby oprávněné k vyzvednutí), nebo mohou písemně požádat, aby žák odcházel sám v určenou hodinu. Po telefonu se žáci neuvolňují.
 • Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit. Odchod žáka: po obědě a od 14,30 h. Výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis zákonného zástupce. Bez této žádosti nebude žák uvolněn.
 • Měsíční výše úplaty je stanovena na 200,- Kč na 1 žáka a je jednotná pro všechny zapsané žáky do školní družiny. Září – červen v jedné splátce do 18. 10. 2019.
 • Žáci ŠD se řídí pravidly vnitřního řádu školy a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků.
 • Obědy si zařizují rodiče ve školní jídelně. Stejně tak i odhlašování žáků z obědů.
 • Rodiče jsou povinni vyzvednout žáka nejdéle do 16, 45 h. V případě, že tak neučiní, vychovatelka zatelefonuje rodičům, popř. OSPODu.
 • Zákonní zástupci žáků jsou seznámeni s provozním řádem ŠD. S vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně nebo písemnou formou (využijí družinový notýsek pro sdělení).
 • Za přinesené věci do ŠD vychovatelka neručí (hračky, mobily, peníze).
 • O provozu ŠD v době vedlejších prázdnin rozhoduje ředitel školy. V případě prázdninového provozu jsou rodiče informováni. Zájemce o pobyt v ŠD rodič řádně přihlásí a zajistí telefonicky oběd ve školní jídelně.
 • Ve školní družině se žáci přezouvají. Na pobyt venku je doporučeno nosit vhodné oblečení.
 • Žák nesmí svévolně bez vědomí vychovatelky ŠD opustit školu a prostory školní družiny.
 • Žáci nemůžou a nesmí poškozovat majetek ŠD a spolužáků, případné škody jsou povinni uhradit.
 • Zaměstnanci školy nesmí půjčovat klíče od školních prostor třetím osobám.
 • Provozní řád ŠD je součástí ŠVP. Kompletní vnitřní řád ŠD na http://www.sd.stefcova.cz/

Jana Kolmanová, Mgr. Eduard Hlávka
vedoucí vychovatelka, ředitel školy

V Hradci Králové 2. 9. 2019

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.